انتقال دامنه

دامنه خود را نیز انتقال دهید

در هنگام انتقال، دامنه شما یک سال دیگر تمدید خواهد شد!*  ( انتقال یک دامنه )

نام دامنه
Epp کد / Auth کد
  کمک

* برای انتقال اطمنیان حاصل کنید که دامنه قفل نباشد.